ประวัติส่วนตัว

 

ประวัตส่วนตัว

 

ชื่อ–สกุล นางนัตธิณี  จงรักษ์  

เกิด  วันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2517  อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน 152 ถนน พัทยาใต้ นาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2548-2554     ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2555-2559    ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

พ.ศ. 2560-2562    ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี.

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2546    ปริญญาตรี     ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  สถาบันราชภัฏสุรินทร์

พ.ศ. 2554    ปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2561    ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรัชญาชีวิตและการทำงาน

krooon

k  Knowledge  การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

r  Resource การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

o  Organization การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หน่วยงาน ชุมชน และสังคม

o  Online การรู้จักและใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

o  Own การเข้าใจตนเอง และใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท

n  Networking  การเป็นสมาชิกที่ดีของเครือข่ายชีวิตและเครือข่ายการปฏิบัติงาน

Follow me

ขอขอบคุณ Nicola Rider และ Wix.com สำหรับการนำเสนอผ่าน internet
 

โทรศัพท์

08 9404 5443

  • Facebook Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now