ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ปีการศึกษา 2561-2562

  • ปฏิบัติการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น 1/4} 2/4 และ 3/4 ตามลำดับ

  • หน้าที่พิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

  • คณะกรรมการแกนนำประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  • แกนนำดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

  • รับผิดชอบโครงการนิเทศการสอน  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สู่อาชีพและชุมชน  

  • โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

71641334_2618743718189284_36405397146094
ด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

     ข้าพเจ้า ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความรู้ความสามารถในการสอน และหน้าที่อื่นๆ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเพื่อนร่วมงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ เพื่อนร่วมงาน กตัญญูกตเวทิตาแก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ ดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมกับอัตภาพ ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด ใช้จ่ายพอประมาณ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับ จากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน และได้รับการแสดงออกถึงความเคารพด้วยความจริงใจจากลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ

2019-12-31_154454.jpg
activities-2.jpg
ด้านที่ 2
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)

ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนางานให้มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยวิธีการ ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ มุ่งให้บริการด้านการศึกษาด้วยความเต็มใจ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูล ความรู้จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กร สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ สร้างขวัญและ กำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน   ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

activities-2.jpg
11.jpg
comm2560.jpg
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
ภาพประกอบคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา 2560-2562

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(สำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ)

korsor-present.jpg
show3.jpg